Прием 2018-2019


КОРАБОВОДЕНЕ-МОРСКО
        
Срок на обучение: 5 години
        Балообразуващи оценки: Физика, География
        Подготвя кадри, умеещи:

  • Свободно да манипулират с всякакъв вид устройства и механизми за управление на кораба;
  • Свободно да боравят с палубните товарни маневрени механизми и устройства;
  • Свободно да си служат с всички навигационни прибори, инструменти и системи;
  • Да изпълняват палубни, маневрени, товарни и  ремонтни операции по кораба. 

Учениците, придобили тази специалност, могат да работят във всички корабоплавателни фирми като корабен рулеви, моряк или боцман. След 36 месеца плавателен стаж като корабен рулеви могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност „вахтен помощник капитан“.

  КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
        
Срок на обучение: 5 години
        Балообразуващи оценки: Физика, География
        Средният техник, упражняващ тази специалност, ще бъде квалифициран:

  • Да обслужва всякакъв вид главни и спомагателни корабни двигатели и пропулсивни комплекси;
  • Да поддържа зададените режими на работа на КПК като извършва компетентни регулировки, техническо обслужване, ремонти и настройки на спомагателните механизми в котелно отделение;
  • Да ремонтира, регулира и експлоатира всички спомагателни, аварийни и специални механизми и машини в МКО, включително и задължителните оборудвания по MARPOLL;
  • Да разчита технически чертежи, да борави с всякакъв вид справочници и технически инструкции, както и с документи на български, руски и английски език;
  • Да изпълнява функции на основно обслужващо силовата уредба лице при престой на кораба на рейд или в пристанище, да може да приема и сдава гориво-смазочни материали, сантинни води, да носи дежурно-вахтена служба в нормални, форсмажорни и аварийни ситуации.

Учениците, придобили тази специалност, могат да работят във всички корабоплавателни фирми като уайпер, ойлер, фитер, корабен моторист, корабен механик. Те могат да заемат и длъжност „механик“ след 36-месечен плавателен стаж като моторист и след успешно положен изпит пред ИА „МА“ за вахтен механик. На кораби с намалена мощност на пропулсивния комплекс те могат да бъдат и главни механици за мощности по Наредба № 6 за КМЛ.

Необходими документи при записване на ученици:
- свидетелство за завършено основно образование
- медицинско свидетелство (оригинал)
- удостоверение за преместване

Записване на приетите ученици:
І етап:     04. – 06.07.18 г.
ІІ етап:    13. – 17.07.18 г.
ІІІ етап:  27. - 30.07.18 г.


Ресурси: