Административни (образователни) услуги

Заявление за приемане или преместване

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на диплома за средно образование

Заявление за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Заявление за Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Удостоверения за проф.обучение и свидетелства за проф.квалификация

Приемане в 8 клас

Преместване на ученици

Подаване ДЗИ

Издаване дубликат

Издаване на диплома за средно образование

Европейско приложение към проф.квалификация

Европейско приложение към диплома

Валидиране на удостоверения и свидетелства за проф.квалификация