ИновацииПГМКР „Свети Никола“ е вписана в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 г. с решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. (Oбн., ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г.) на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование под № 40. 
Предложената иновация е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучение и организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда. Целта на въведената иновация е развитие, усъвършенстване и модернизиране на управленския модел чрез повишаване качеството на придобитите компетентности във факултативните учебни часове. Проектът е с продължителност 5 години. 
По време на извършения мониторинг се установи, че резултатите от въведената иновация са добри. Документите по иновацията се водят отлично, а основните моменти са отразени в училищните планове и длъжностните характеристики на педагогическите специалисти. 
Във връзка с въвеждането на иновацията индикаторите за измерване постиженията на учениците към настоящия момент показват, че училището е с повишен авторитет, ефективно си сътрудничи с родителите на учениците и външни организации или физически лица при развитие на иновативния процес, обменя опит и с други училища. 
Иновативната програма на гимназията е насочена към постигане на две основни стратегически цели:
-    Повишаване на качеството и ефективността на предлаганото професионално образование и обучение, което ще постигнем с акцент в обучението по специалността и по чужди езици. За да осигурим съответствие с изискванията на Наредба № 6 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за компетентност на морските лица и международната конвенция STCW ние прилагаме иновативната програма на „ПГМКР Св. Никола“- Бургас за подпомагане на обучителния процес в направление „Корабоводене- морско“ и „Корабни машини и механизми“ като разширяваме обучението с факултативни учебни часове, както следва:

Иновация 2020/2021 г.
Специалност “Корабоводене – морско“ - 9 клас -144 часа ФУЧ
Корабен рулеви – 18 часа
- Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда (БКРСБКОМС) – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Приемане и сдаване на ходова вахта на руля: правила за сдаване/приемане, информация, която трябва да се предаде/получи; проверки и доклади до вахтения офицер при приемане/сдаване на вахтата; задължения на рулевия при носене на ходовата вахта- 6 часа.
2.    Използване на вътрешната корабна разговорна уредба и алармени сигнализации на мостика- 6 часа.
3.    Елементарни познания за опазване на морската среда от замърсяване: регламентиращи документи (Марпол, Анекс 5), видове замърсители, начини за предотвратяване на замърсяване, забрани за изхвърляне и изливане- 6 часа.
Тематиката покрива компетентностите „Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ и „Използване на аварийно оборудване и действия при аварийна ситуация“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк палубна команда – 126 часа
-    Морско дело – 36 часа,  с тематично разпределение както следва:
1.    Системи за нормално и аварийно управление на руля:  състав на рулевите системи, предназначение на отделните елементи; правила за работа с тях- 18 часа.
2.    Превключване на автопилота от автоматичен (полуавтоматичен) на ръчен режим на работа и обратно- 18 часа.
Тематиката покрива компетентността „Управление на кораба и изпълнение на команди на руля, както и подаваните на английски език команди“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

- Устройство на кораба – 54 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Преминаване от основно управление на руля на резервно и аварийно управление на руля- 26 часа.
2.    Носене на дежурство/вахта на котва, стоянка и на трапа: правила, задължения, доклади на български и английски език- 28 часа.
Тематиката покрива компетентностите „Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ и „Допринасяне за швартоване,заставане на котва и други швартови операции“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

- БКРСБКОМС – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Корабни люкови закрития, предназначение и видове-10 часа.
2.    Устройство на класическо закритие тип „Мак Грегор“, на хидравлично сгъващо се закритие и странично отварящо се люково закритие- 8 часа.
Тематиката покрива компетентността “Допринасяне за безопасната експлоатация на палубното оборудване и механизми“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.
- Материалознание – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Подготовка за отваряне, отваряне и укрепване, затваряне и укрепване за преход- 6 часа.
2.    Ползвани инструменти и съоръжения- 6 часа.
3.    Захватни устройства и приспособления за товарене и разтоварване- 6 часа.
Тематиката покрива компетентността “Допринасяне за безопасната експлоатация на палубното оборудване и механизми“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Специалност “Корабни машини и механизми (КММ)“ - 9 клас -144 часа ФУЧ
Корабен моторист – 90 часа
- КММ – 72 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав- 36 часа. 
2.    Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта- 36 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

- Безопасност на корабоплаването – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав- 10 часа.
2.    Поддържане на нужното ниво на водата и налягане на парата при носене на вахта в котелно отделение- 8 часа.
Тематиката покрива компетентността “Носене на вахта в котелно отделение“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк машинна команда - 54 часа
- КММ- 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Устройство, принцип на действие на корабни спомагателни механизми (помпи, компресори, сепаратори, вентилатори)- 18 часа.
2.    Подготовка, стартиране и обслужване по време на работа- 18 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

- Устройство на кораба – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Устройство, принцип на действие на корабни системи (горивна, маслена, охладителна, въздушно- пускова)-10 часа.
2.    Обслужване по време на работа на КСМ (помпи, компресори, сепаратори, вентилатори)- 8 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Иновация 2021/2022 г.
Специалност “Корабоводене – морско“ - 9 клас -144 часа ФУЧ
Корабен рулеви – 18 часа
- Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда (БКРСБКОМС) – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
4.    Приемане и сдаване на ходова вахта на руля: правила за сдаване/приемане, информация, която трябва да се предаде/получи; проверки и доклади до вахтения офицер при приемане/сдаване на вахтата; задължения на рулевия при носене на ходовата вахта- 6 часа.
5.    Използване на вътрешната корабна разговорна уредба и алармени сигнализации на мостика- 6 часа.
6.    Елементарни познания за опазване на морската среда от замърсяване: регламентиращи документи (Марпол, Анекс 5), видове замърсители, начини за предотвратяване на замърсяване, забрани за изхвърляне и изливане- 6 часа.
Тематиката покрива компетентностите „Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ и „Използване на аварийно оборудване и действия при аварийна ситуация“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк палубна команда – 126 часа
-    Морско дело – 36 часа,  с тематично разпределение както следва:
3.    Системи за нормално и аварийно управление на руля:  състав на рулевите системи, предназначение на отделните елементи; правила за работа с тях- 18 часа.
4.    Превключване на автопилота от автоматичен (полуавтоматичен) на ръчен режим на работа и обратно- 18 часа.
Тематиката покрива компетентността „Управление на кораба и изпълнение на команди на руля, както и подаваните на английски език команди“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

- Устройство на кораба – 54 часа, с тематично разпределение както следва:
3.    Преминаване от основно управление на руля на резервно и аварийно управление на руля- 26 часа.
4.    Носене на дежурство/вахта на котва, стоянка и на трапа: правила, задължения, доклади на български и английски език- 28 часа.
Тематиката покрива компетентностите „Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ и „Допринасяне за швартоване,заставане на котва и други швартови операции“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

- БКРСБКОМС – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
3.    Корабни люкови закрития, предназначение и видове-10 часа.
4.    Устройство на класическо закритие тип „Мак Грегор“, на хидравлично сгъващо се закритие и странично отварящо се люково закритие- 8 часа.
Тематиката покрива компетентността “Допринасяне за безопасната експлоатация на палубното оборудване и механизми“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.
- Материалознание – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
4.    Подготовка за отваряне, отваряне и укрепване, затваряне и укрепване за преход- 6 часа.
5.    Ползвани инструменти и съоръжения- 6 часа.
6.    Захватни устройства и приспособления за товарене и разтоварване- 6 часа.
Тематиката покрива компетентността “Допринасяне за безопасната експлоатация на палубното оборудване и механизми“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Специалност “Корабни машини и механизми (КММ)“ - 9 клас -144 часа ФУЧ
Корабен моторист – 90 часа
- КММ – 72 часа, с тематично разпределение както следва:
3.    Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав- 36 часа. 
4.    Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта- 36 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

- Безопасност на корабоплаването – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
3.    Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав- 10 часа.
4.    Поддържане на нужното ниво на водата и налягане на парата при носене на вахта в котелно отделение- 8 часа.
Тематиката покрива компетентността “Носене на вахта в котелно отделение“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк машинна команда - 54 часа
- КММ- 36 часа, с тематично разпределение както следва:
3.    Устройство, принцип на действие на корабни спомагателни механизми (помпи, компресори, сепаратори, вентилатори)- 18 часа.
4.    Подготовка, стартиране и обслужване по време на работа- 18 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

- Устройство на кораба – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
3.    Устройство, принцип на действие на корабни системи (горивна, маслена, охладителна, въздушно- пускова)-10 часа.
4.    Обслужване по време на работа на КСМ (помпи, компресори, сепаратори, вентилатори)- 8 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Иновация 2022/2023 г.
Специалност “Корабоводене – морско“ - 10 клас -144 часа ФУЧ
Корабен рулеви – 72 часа
- комуникационни системи – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Принципи за водене на наблюдение- 2 часа.  
2.    Разпределение на зоните за наблюдение- 2 часа. 
3.    Определяне на приоритети за наблюдение, честота на проверка на зоните- 2 часа. 
4.    Окомерно определяне на пеленг и дистанция към наблюдаваните обекти- 2 часа. 
5.    Доклади до вахтения офицер на български и английски език за наблюдаваните цели и за звукови и светлинни сигнали с приблизително направление- 2 часа.
6.    Средства за визуално и слухово наблюдение, видове бинокли, настройка; използване на скалите за приблизително определяне на разстоянията- 8 часа.
- БКРСБКОМС – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Приемане и сдаване на ходова вахта на руля: правила за сдаване/приемане, информация, която трябва да се предаде/получи; проверки и доклади до вахтения офицер при приемане/сдаване на вахтата; задължения на рулевия при носене на ходовата вахта- 10 часа. 
2.    Използване на вътрешната корабна разговорна уредба и алармени сигнализации на мостика- 2 часа.
3.    Правила за управление на руля:  поддържане на курса при различни метеоусловия по компас и по брегови/плаващ ориентир; извършване на поворот и лягане на нов курс; преминаване от ръчно на автопилот и обратно- 6 часа.

- навигация и лоция – 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Команди до и доклади от рулевия на български и английски език за управление на руля: команди за управление на руля, действия на рулевия и доклади- 8 часа.
2.    Преминаване от основно управление на руля на резервно и аварийно управление на руля- 4 часа.
3.    Носене на дежурство/вахта на котва, стоянка и на трапа: правила, задължения, доклади на български и английски език- 8часа
4.    Системи за вътрешно-корабна комуникация и тревоги: зрителни (светлинни и предметни), звукови (камбана, гонг, свирка, мегафон), предназначение, работа с тях, сигнали за оповестяване на различните видове тревоги на кораба- 8 часа.
5.    Елементарни познания за опазване на морската среда от замърсяване: регламентиращи документи (Марпол, Анекс 5), видове замърсители, начини за предотвратяване на замърсяване, забрани за изхвърляне и изливане- 8 часа.
Тематиката покрива компетентностите “Водене надлежно визуално и слухово наблюдение“ и „Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк палубна команда – 72 часа
- товарно дело – 54 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Товарни помещения на сухотоварен кораб, видове, устройство. Подготовка на товарните помещения, танкове и палуби за приемане на товар. Почистване след разтоварване (начини и устройства). Оглед и докладване за дефекти и повреди. Мерки за безопасност при подготовка, почистване и огледи- 6 часа.
2.    Корабни люкови закрития, предназначение и видове. Устройство на класическо закритие тип „Мак Грегор", на хидравлично сгъващо се закритие и странично отварящо се люково закритие. Подготовка за отваряне, отваряне и укрепване, затваряне и укрепване за преход. Ползвани инструмента и съоръжения- 6 часа.
3.    Захватни устройства и приспособления за товарене и разтоварване. Изисквания към устройствата и приспособленията - освидетелстване, маркировки- 6 часа.
4.    Начини за укрепване на различни видове товари, включително палубни товари. Видове приспособления за укрепване на различни видове товари, изисквания към същите, наименования на английски език- 6 часа.
5.    Задължения на палубна команда по време на товарене и разтоварване. Талиманене на различни видове товари. Контрол по време на товарене и разтоварване- 6 часа.
6.    Класове опасни товари. Опасности, които носят отделните класове опасни товари.Маркировка на опасните товари- 6 часа.
7.    Специални изисквания и мерки за безопасност на екипажа при превоза на опасни товари- 6 часа.
8.    Изисквания за безопасност и сигурност на товара по време на преход- 6 часа..
9.    Задължения на палубна команда за извършване на проверки на товара по време на превоза- 6 часа.

- БКРСБКОМС – 18 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Работа на височина, зад борда, с „боцмански" стол, на скеле, с осигурително въже, в трюмове и танкове, при използване на електрически и други механични средства, с опасни и вредни химикали и субстанции- 4 часа.
2.    Подготовка, организация и процедури за извършване на огневи работи, влизане в затворени пространства и при използване на пестициди. Дихателно-изолиращи апарати, проверка преди ползване, начин на ползване и поддържане на апаратите. Изисквани документа и свидетелства- 6 часа.
3.    Поддържане хигиената на кораба: изисквания по отношение на личната и обща хигиена на жилищни, битови и служебни помещения. Изисквания и проверки на помещения за съхраняване на хранителни продукти и питева/митева вода. Инсекти и гризачи на кораба- 4 часа.
4.    Предпазване от злополуки на борда. Инструктажи. Тренировки. Разследване и описване на злополуки- 4 часа.
Тематиката покрива компетентностите “Водене надлежно визуално и слухово наблюдение“ и „Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“. Чрез тази организация на обучение ще се покрият компетентностите, посочени в таблици А-II/4 и А-II/5 на кодекса STCW.

Специалност “КММ“ – 10 клас -144 часа ФУЧ
Корабен моторист – 72 часа
- корабни спомагателни механизми – 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Устройство, принцип на действие на корабни спомагателни механизми (помпи, компресори, сепаратори, вентилатори). Подготовка, стартиране и обслужване по време на работа- 12 часа.
2.    Устройство, принцип на действие на корабни системи (горивна, маслена, охладителна, въздушно-пускова). Обслужване по време на работа- 12 часа.
3.    Устройство, принцип на действие на корабни спомагателни системи (хладилно-провизионна, климатична). Обслужване по време на работа- 6 часа.
4.    Устройство, принцип на действие на корабна електрохидравлична рулева машина. Обслужване по време на работа- 6 часа.

- корабни силови уредби – 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Основни принципи, термини, предназначение и техническа експлоатация на корабните силови уредби, необходими за носене на машинна вахта- 6 часа.
2.    Устройство, принцип на действие на главни и спомагателни КДВГ. Подготовка, стартиране и обслужване по време на работа- 6 часа.
3.    Безопасни работни практики при работа в машинно отделение – огневи работи, работа с прибори/устройства под напрежение, използване на повдигателни механизми. Правила за работа в затворени пространства- 4 часа.
4.    Мерки за предотвратяване замърсяването на морската среда с нефт, нефтопродукти и твърди отпадъци. Организация и задължения при бункероване на гориво, при прехвърляне на гориво между танковете- 4 часа.
5.    Корабни системи за комуникация. Видове системи за комуникация между МКО и мостика, румпелно отделение, помещение за контрол на товарните работи. Начин на използване- 4 часа.
6.    Задължения на вахтения моторист при ходова вахта и при стоянка. Приемане, носене и сдаване на ходова вахта – процедури, предавана/приемана информация и доклади. Задължения и отговорности при работа в екип- 4 часа.
7.    Водене на машинен дневник, отчитане показания от приборите за контрол. Действия при констатирано несъответствие в показанията на приборите за контрол- 4 часа.
8.    Видове сигнални и алармени системи в машинно отделение. Действия на вахтения при сигнал от системите- 4 часа.
Тематиката покрива компетентността “Изпълнение на установените вахтени задължения в машинно отделение за редовия състав. Разбиране на команди и умение да бъде разбран по въпроси за задълженията по носенето на вахта“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк машинна команда - 72 часа
- БКРСБКОМС - 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Мерки за предотвратяване на замърсяването на морската среда: - задължения по време на вахта/дежурства; Корабен план за управление на отпадъците. Документиране на действията- 12 часа.
2.    Видове вещества замърсяващи морската среда, изхвърляни от корабите съгласно анекси І, ІV, V и VІ. Методи и съоръжения за обработка на отпадъци на борда на кораба- 12 часа.
3.    Одобрени методи за обработка и депониране веществата замърсяващи околната среда. Познания за съдържанието на аварийните планове за борба с разливи, използвани средства, предназначение  и работа с тях- 12 часа.

- електрообзавеждане на кораба – 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Мерки за безопасност преди започване на работа, при работа или ремонт, включително- 6 часа:
- процедури по правилното изключване, начини на изолиране, защита срещу самостартиране, „Нулева защита“;
- процедури за безопасност при работа  с акумулаторни батерии;
- процедури при извънредни ситуации.
2.    Познаване на причините за възникване на токов удар и предпазните мерки, които да се прилагат за предотвратяване на токов удар. Лични предпазни средства- 6 часа.
3.    Принцип на работа на генератори за променлив ток. Принцип на работа на електродвигатели за променлив ток; видове двигатели и предназначение; наблюдавани параметри за осигуряване на безопасна вахта- 6 часа.
4.    Различни напрежения на корабната електростанция. Трансформатори. Видове и предназначение- 6 часа.
5.    Електрически разпределителни табла – видове и предназначение; контролно-измервателни прибори, превключватели и генераторни автомати, монтирани на главното разпределително табло, предназначение; наблюдение за осигуряване на безопасна вахта- 6 часа.
6.    Електроизмервателни прибори за температура, налягане и ниво – видове, принцип на работа, настройки. Тариране на прибори и измерване на електрически величини- 6 часа.
Тематиката покрива компетентностите “Прилагане на предпазни мерки и съдействие за предотвратяване на замърсяването на морската среда“ и „Безопасно използване на електрообзавеждането“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“. Чрез тази организация на обучение ще се покрият компетентностите, посочени в таблици А-III/4 и А-III/5 на кодекса STCW.

Специалност “Корабоводене – морско“ - 11 клас -144 часа ФУЧ
Корабен рулеви – 72 часа
- морски технически английски – 72 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Основни видове магнитни компаси и жирокомпаси- 12 часа. 
2.    Работа на рулевия с жирокомпаса и автопилота. Режими на работа на автопилота (ръчно управление, полуавтоматично и автоматично) - 16 часа.
3.    Системи за нормално и аварийно управление на руля:  състав на рулевите системи, предназначение на отделните елементи; правила за работа с тях- 12 часа.
4.    Превключване на автопилота от автоматичен (полуавтоматичен) на ръчен режим на работа и обратно- 10 часа.
5.    Команди и доклади на рулевия на английски език по отношение на управлението на кораба (за курс и ход) - 12 часа.
6.    Управление на кораба от аварийния пост за управление- 10 часа.
Тематиката покрива компетентността “Управление на кораба и изпълнение на команди на руля, както и подаваните на английски език команди“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк палубна команда – 72 часа
- морски технически английски – 72 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Команди до и доклади от рулевия на български и английски език за управление на руля: команди за управление на руля, действия на рулевия и доклади- 30 часа.
2.    Преминаване от основно управление на руля на резервно и аварийно управление на руля- 12 часа.
3.    Носене на дежурство/вахта на котва, стоянка и на трапа: правила, задължения, доклади на български и английски език- 30 часа.
Тематиката покрива компетентността “Съдействие за наблюдение и управление на безопасна вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“. Чрез тази организация на обучение ще се покрият компетентностите, посочени в таблици А-II/4 и А-II/5 на кодекса STCW.

Специалност “КММ“ – 11 клас -144 часа ФУЧ
Корабен моторист – 72 часа
- морски технически английски – 72 часа, обучението се води преимуществено на английски език, с тематично разпределение както следва:
1.    Видове аварийни ситуации на кораба (пожар, наводнение, засядане, човек зад борда, обезточване, отказ на механизми и др.) – причини, последици. Процедури и планове за действие при аварийни ситуации- 10 часа.
2.    Противопожарен план. Задължения на членовете на екипажа по плана. Противопожарно оборудване в машинно отделение и начин на използване. ИМО символи и знаци- 12 часа.
3.    Организация на учебни тренировки по борба с пожар и напускане на кораба. Задължения при тренировките на изпълнителския състав в МКО. Правила за използване на автономни дихателни апарати и ЕЕBD- 10 часа.
4.    Тактика за контролиране и гасене на пожара в различни части на кораба. Задължения като участник в аварийна група. Гасене на пожар в МКО- 10 часа
5.    Средства за комуникация с ръководителя на аварийната група- 8 часа.
6.    Управление и контрол на пострадали хора- 12 часа.
7.    Видове стационарни пожарогасителни инсталации в МКО.  Използване и предпазни мерки- 10 часа.
Тематиката покрива компетентността “Използване на аварийно обзавеждане и действия при аварийни ситуации“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк машинна команда - 72 часа
- морски технически английски – 72 часа, обучението се води преимуществено на английски език, с тематично разпределение както следва:
1.    Процедури по застъпване, носене и предаване на вахтата. Изисквания към физическата годност за застъпване и носене на вахта. Продължителност на вахтата/дежурството. Процедури при експлоатация на МКО с безвахтено обслужване- 20 часа.
2.    Необходима информация за носене на безопасна вахта. Събиране, документиране и докладване на информацията- 16 часа.
3.    Комуникация с лицата от командния състав, носещи вахтата/дежурство във връзка с въпроси, касаещи задължения по носене на вахтата/дежурство- 18 часа.
4.    Комуникация с лицата от машинна команда на английски език при нормални условия и при аварийни ситуации с използване на терминологията в морския английски език - Наименования на машините, механизмите и системите в МКО и на кораба. Основни фрази използвани при нормалната експлоатация и ремонт на механизмите и системите. Комуникация при аварийни ситуации с използване на фразите от речника „Стандартни фрази за морска комуникация“ на ИМО – точки А2/2; В1/1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13; В2/1.4, 1.5;В2/2; В2/3; В2/4 и В3/1.3.4.- 18 часа.
Тематиката покрива компетентността “ Допринасяне за безопасна машинна вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“. Чрез тази организация на обучение ще се покрият компетентностите, посочени в таблици А-III/4 и А-III/5 на кодекса STCW.

Иновация 2023/2024 г.
Специалност “Корабоводене – морско“ – 12 клас -124 часа ФУЧ
Корабен рулеви – 62 часа
- навигация и лоция – 62 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Познаване на сигналите за бедствие и средствата за подаване на сигналите - видове пиротехнически средства, правила за ползване, мерки за лична безопасност- 14 часа. 
2.    Флажни и предметни сигнали за бедствие- 12 часа. 
3.    Други сигнали за бедствие предписани от МППСМ- 12 часа.
4.    Технически средства за подаване сигнали за бедствие: EPIRB’s и SART: предназначение, начини за използване и съхранение- 12 часа.
5.    Действия при неволно подаване на сигнал за бедствие (фалшив сигнал): - кого, как с какви средства информираме за подаден фалшив сигнал- 12 часа.

Тематиката покрива компетентността “Използване на аварийно оборудване и действия при аварийна ситуация.“ за правоспособност Корабен рулеви от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк палубна команда – 62 часа
- товарно дело – 62 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Корабни палубни устройства и съоръжения - типове, наименование на основните възли на български и английски език, предназначение и основни характеристики. Подготовка за работа, проверка на основните възли и елементи и доклади. Правила за безопасна работа, укрепване за преход. Задължителни обозначения/надписи на устройствата и съоръженията- 8 часа.
2.    Корабни товарни кранове - mах/min ъгьл на работа на стрелата, хоризонтален ъгъл, mах допустим товар. Начин на работа - сдвоен и единичен кран. Визуални сигнали за командване на краниста- 6 часа.
3.    Корабни товарни стрели - max/ min ъгъл на работа на стрелата, хоризонтален ъгьл, max допустим товар, настройване на единична стрела, настройване за работа на „телефон”- 6 часа.
4.    Корабни швартови лебедки и котвени механизми - шпил и брашпил, комбинирани котвено-швартови механизми. Видове задвижвания, предимства и недостатъци, ограничителни условия за работа. Обезопасяване на море и работа в аварийна ситуация. Котвени вериги, марки-ровка на ключовете, маркировка на класификационната организация, поддържане на котвените и швартовите механизми. Сигнали и команди при заставане/снемане от котва на български и английски език- 6 часа.
5.    Швартово устройство, кнехтове, клюзове, битенги, роулси, швартови барабани, швартови въжета, проволки, проводници и хвъргала. Правила за безопасна работа при швартоване. Команди при швартоване/ отшвартоване на български и английски език- 6 часа.
6.    Водонепроницаеми люкове, врати и прилежащото оборудване. Правила за ползване при престой на кей и при преход на море. Оглед и докладване за дефекти и повреди- 6 часа.
7.    Корабни въжета: - видове, според материала, от който са направени, конструкцията и предназначението им. Морски възли, случаи при които се прилагат: незатягащи се възли, възли за съединяване на въжета, затягащи се възли, незатягащи се примки, затягащи се примки, бързо развързващи се възли, съединяване на въжета и проволки чрез заплетки. Безопасно манипулиране с въжетата на кораба, поддържане и съхранение. Сертификати на въжета. Проверка и оценка на годността на въжета и проволки- 6 часа.
8.    Корабни системи: - сантинна, баластна, водна, противопожарна, системи за свръзка, контрол и управление.Трюмна вентилация. Вентилация на служебни помещения.Мерене и определяне количествата течности в баластни танкове, водни танкове и сантини. Определяне количествата на течностите с калибровъчни таблици- 6 часа.
9.    Пилотски трап и подемник. Комбиниран пилотски трап. Предназначение и устройство. Изисквания в гл.V на SOLAS към пилотския трап и подемник. Организация по приемането и мерки за безопасност при приемане на пилот от пилотски катер- 6 часа.
10.    Корабен трап. Предназначение и видове. Поставяне, оборудване и укрепване по походно. Мерки за безопасност при установяване на корабния трап. Сходни, съоръжаване и укрепване- 6 часа.
Тематиката покрива компетентността “Допринасяне за безопасната експлоатация на палубното оборудване и механизми“ за правоспособност Квалифициран моряк палубна команда от функция „Корабоводене на изпълнителско ниво“.


Специалност “КММ“ – 12 клас -124 часа ФУЧ
Корабен моторист – 72 часа
- корабни двигатели с вътрешно горене (КДВГ) – 72 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Видове аварийни ситуации на кораба (пожар, наводнение, засядане, човек зад борда, обезточване, отказ на механизми и др.) – причини, последици. Процедури и планове за действие при аварийни ситуации- 12 часа.
2.    Противопожарен план. Задължения на членовете на екипажа по плана. Противопожарно оборудване в машинно отделение и начин на използване. ИМО символи и знаци- 10 часа.
3.    Организация на учебни тренировки по борба с пожар и напускане на кораба. Задължения при тренировките на изпълнителския състав в МКО. Правила за използване на автономни дихателни апарати и ЕЕBD- 10 часа.
4.    Тактика за контролиране и гасене на пожара в различни части на кораба. Задължения като участник в аварийна група. Гасене на пожар в МКО- 10 часа
5.    Средства за комуникация с ръководителя на аварийната група- 10 часа.
6.    Управление и контрол на пострадали хора- 10 часа.
7.    Видове стационарни пожарогасителни инсталации в МКО.  Използване и предпазни мерки- 10 часа.
Тематиката покрива компетентността “ Използване на аварийно обзавеждане и
действия при аварийни ситуации“ за правоспособност Корабен моторист от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

Квалифициран моряк машинна команда - 72 часа
- корабни системи и устройства (КСУ) – 36 часа, с тематично разпределение както следва:
1.    Принцип на действие на двутактови и четиритактови дизелови двигатели и използването им в корабоплаването- 4 часа.
2.    Конструкция на двутактов и четиритактов дизелов двигател- 4 часа.
3.    Предназначение на главните подвижни и неподвижни части- 4 часа.
4.    Принципни схеми на охлаждащите системи морска и сладка вода за КДВГ. Начертаване на принципна схема на такива системи.  Работни температури и налягане- 2 часа.
5.    Принципни схеми на горивни и маслени системи за КДВГ. Начертаване на принципна схема на такива системи. Работни температури и налягане- 2 часа.
6.    Принципна схема на въздушно- пускова система за КДВГ. Начертаване на принципна схема на такива системи. Работни температури и налягане- 2 часа.
7.    Оказване съдействие при подготовката за пускане в действие  на главни и спомагателни корабни дизелови двигатели под ръководството на вахтения/дежурния механик. Нормални работни параметри на задвижващи и спомагателни двигатели- 4 часа.
8.    Аварийно- предупредителна сигнализация и системи за защита на корабните задвижващи и спомагателни двигатели- 4 часа.
9.    Общи познания за функционирането и експлоатацията на контролно- измервателните прибори за налягане, температура и нива на работните флуиди, използвани за осигуряване на безопасна експлоатация на КДВГ и спомагателното обзавеждане- 2 часа.
10.    Безопасна експлоатация на корабните спомагателни котли, включително:
      - процедури за пускане в действие на студен спомагателен котел;
      - признаци за ненормална работа на горелката на котела и влошено горене в пещта;
      - поддържане нивото на водата в котела в експлоатационните му граници;
      - процедури за безопасно извеждане /спиране/ от действие на спомагателния котел;
      - аварийно-предупредителна сигнализация и защити на корабния спомагателен парен котел- 4 часа.
11.    Конструкция и принцип на действие на горивни и маслени сепаратори, рулеви машини и водоопреснителни уредби- 2 часа.
12.    Конструкция и принцип на работа на корабни системи: противопожарна водна, пенна, въгледвуокисна, климатична и правила за експлоатация и обслужване- 2 часа.
Тематиката покрива компетентността “ Допринасяне за наблюдение и управление на безопасна вахта“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.
- корабни спомагателни механизми (КСМ) - 36 часа, с тематично разпределение както следва: 
1.    Принципни схеми на системи за бункероване. Начертаване на схема на система за приемане и прехвърляне на гориво. Функциониране на системите. Основни елементи на горивните системи и принцип на действие- 10 часа.
2.    Действия при подготовката за бункероване или прехвърляне на гориво. Процедури по шланговане и отшланговане. Действия за аварийно прекъсване на бункеровката или прехвърлянето на гориво- 10 часа.
3.    Мерки за обезопасяване на операциите с гориво (приемане и прехвърляне) срещу замърсяване на морската среда. Процедури при случаи на инциденти. Необходимо оборудване за предотвратяване замърсяване на морето с нефтопродукти- 10 часа.
4.    Начини и системи за измерване на нива на горивни/маслени танкове. Докладване на нивата на танковете. Определяне количеството флуид в танковете- 6 часа.
Тематиката покрива компетентността “ Допринасяне при операции за зареждане с гориво и трансфер на нефт“ за правоспособност Квалифициран моряк машинна  команда от функция „Морско инженерство на изпълнителско ниво“.

-    Утвърждаване на политика за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик - тази втора цел се постигна през учебната 2020/2021 г. с дейности по иновативната програма. През учебната 2021/2022 г. ще се даде възможност на всеки ученик да надгражда основните си знания в занимания по интереси.
Стремим се чрез приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на образование, възпитание и социализация, като включим бизнеса в част от процесите, които са свързани с изграждане на професионални умения.
Организирането на обучението и образователната среда е предизвикателство за
всеки екип в образователната система. Обучението е сложна система от взаимодействащи си хора и ресурси, които в определен времеви диапазон си взаимодействат по възможно най- ефективен начин за постигане на образователната цел. Организацията на учебния ден позволява в него да се включат всички дейности по обучение, почивка, самоподготовка и занимания по интереси в единна система. Това води до създаване на гъвкави възможности за ефективно преливане и преминаване през различните етапи на допълнително обучение и работа в професионалното направление. Дневният режим позволява гъвкаво включване в учебния ден на различни мероприятия, които са част от училищния живот и всички ученици имат възможност да ги посещават при желание.
Създадено е ефективно сътрудничество с професионалисти от бранша за развитие на иновативния процес и за привеждане на образователния процес в съответствие с принципите и целите на националните и световните образователни изисквания за придобиване на компетентност.
Програмите за нововъведените предмети бяха наситени с актуални за професионалното изграждане на учениците теми. Преподавателите проявиха висок професионализъм, подготвяйки разнообразни материали от всички налични източници, включително чуждестранни. Учениците проявиха очаквано висок интерес и завършиха учебната година с удовлетворение, изпълнени с положителни очаквания за житейската си реализация. 
В иновативната програма на ПГМКР „Свети Никола“ един от основните приоритети е превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност. Друг важен аспект е подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението. Обучението на педагогическите специалисти е част от ядрото на иновацията, което ще увеличи ефективността и независимостта на процесите от странични фактори. 
 


Ресурси: