Дати за провеждане на изпитите от НВО X клас


Дати за провеждане на изпитите от НВО  X клас, както следва:

Български език и литература – 16 юни 2021г., начало 8,00 часа

Математика – 18 юни 2021г., начало 8,00 часа

Чужд език (по желание) - 17 юни 2021г., начало 09,00 часа

Какво трябва да знам за НВО след 10 клас?

 Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика е задължителен изпит за всички десетокласници. Целите на националното външно оценяване са:

  • да установи в края на Х клас (край на първия гимназиален етап) степента на постигане на очакваните резултати от обучението по тези предмети;
  • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от Х клас;
  • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.

Изпитът по български език и литература

 Вид и времетраене:

  • равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи;
  • времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

 Видове задачи и учебно съдържание:

      1. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език и задача за редактиране – върху учебен материал от VIII, IX  и X клас.

      2. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по литература – върху учебен материал от IX и X клас по следните теми/автори и творби:

Българско възраждане

· Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

· „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

· „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война

· „Левски“ (Ив. Вазов) · Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)

· Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)

· „Cis moll“ (П. П. Славейков)

· „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)

· „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов) · „Гераците“ (Елин Пелин) Българската литература от периода между двете световни войни

· „Септември“ (Гео Милев)

· „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)

· „Повест“ (А. Далчев)

· „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)

· „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)

Българската литература от периода след Втората световна война

· Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)

· „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)

· „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

    3. Задача с разширен свободен отговор – формулиране на теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем; посочване на аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза за есе по морален или по граждански проблем; прилагане на книжовноезиковите норми.

    4. Задача за създаване на текст върху учебен материал от VIII, IX и X клас - резюме на научен текст; резюме на медиен текст; резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст; заявление; CV.

  Брой на тестовите задачи – общо 23:

14 задачи с избираем отговор;

6 задачи с кратък свободен отговор;

1 задача за редактиране;

1 задача с разширен свободен отговор;

1 задача за създаване на текст.

 Оценяване - Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

 Резултати от НВО - Резултатът от НВО по БЕЛ в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка. Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.

 

Изпитът по математика

 Вид и времетраене:

  • равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи;
  • времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

 Учебно съдържание - Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.

 Видове и брой задачи -17 задачи, от които:

– 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;

– 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Учениците могат да използват свитък с формули.

Оценяване - Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

 Резултати от НВО - Резултатът от НВО по математика в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка. Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.


Ресурси: