ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ СЕСИЯ ЯНУАРИ НА УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕРесурси: