Морското ще обучава ученици и в задочна форма


Бургаската ПГМКР "Свети Никола" ще обучава ученици в задочна форма по специалността "Корабостроене", професия "Корабостроителен техник". Завършилите тази специалност придобиват трета степен на професионална квалификация с европейско приложение към свидетелството да професионална квалификация.

След завършен XII клас и успешно положен изпит по теория на професията и по практика на професията се придобива правоспособност по ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ), степен на правоспособност: заварчик на ъглови шевове, модули на обучение Е1 и Е2.

Завършилите специалност "Корабостроене" могат да работят в държавни и частни предприятия с дейност в областта на корабостроенето и кораборемонта.

Корабостроителният техник участва в изработването на детайли, звена, плоски и обемни секции, проверява точността и качеството на изработваните изделия, извършва ремонт и монтаж на корпусни елементи, възли и конструкции. Носи отговорност за качественото и срочно изпълнение на технологичните операции.

В своята работа корабостроителният техник използва материали, специализирани инструменти, машини и съоръжения за изработване на детайли, звена, секции и блокове за монтаж и демонтаж, за заваряване, за измерване на точността на изделията. За изпълнение на част от дейностите той ползва технологични инструкции, правилници, наредби, скици и работни чертежи.


Ресурси: