Обява


Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по български език и литература на основание на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

Необходими документи:

1. Заявление до директора;
2. CV/Автобиография - европейски формат;
3. Документ за самоличност - за сверка;
4. Копия от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;
5. Копие от трудовата книжка; 
6. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;
7. Копия на други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции.


Документи при постъпване на работа:


1. Свидетелство за съдимост (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 6 месеца);
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016г., доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците - Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберколоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).

Кандидатите да отговарят на необходимите критерии за учител по БЕЛ, заложени в Приложение № 1  към чл. 10 от Наредба № 15/ 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

• Документите се подават в сградата на ПГМКР "Св. Никола" - гр. Бургас, ул. Индустриална №1 от 26.04.2021 г. до 14.05.2021 г. от 08:00 до 16:30 часа.
С одобрените кандидати ще се проведе интервю на 20.05.2021 г.

 


Ресурси: