Съобщение


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ И РИБОЛОВ „СВ.НИКОЛА” – гр.БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост, представляващ  едноетажна сграда 56 м2/ Лафка/, разположена в двора на ПГМКР „Свети Никола” с адрес гр.Бургас , ул.Индустриална № 1.Предмет на дейност- търговски обект-продажба на хранителни продукти и безалкохолни напитки


Начална наемна цена 150,00 лв. без ДДС; депозит за участие 150,00 лв.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:


1.Депозитът се внася по сметката на училището ,като на спечелилия търга се връща след прекратяване на договора.

2.Начин на плащане на наема – в лева до 10-то число на текущия месец.

3.Спечелилият търга заплаща първата наемна цена и гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 /две/наемни месечни вноски.

4.Срок на договорните отношения – 5/пет/ години.

5.Текущите и основните ремонти по имота за срока на договора са за сметка на наемателя.

6.Консумативните разходи и такса смет  са за сметка на наемателя.

7.Цена на тръжна документация – 50 лв без ДДС .Същата се получава от канцеларията на училището след представена фактура за внесената сума ,като тази сума не се възстановява.

8.Дати на оглед на обекта – всеки работен ден от 11.00 до 14.00 часа след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка на тел.0878639046.

9.Писмените предложения ще се подават и приемат до 16.30 ч на 12.03.2019 г в канцеларията на училището.


Търгът ще се проведе в административната сграда на ПГМКР „Св.Никола”-гр.Бургас, ул.,,Индустриална" № 1 на 13.03.2019г от 11:00 часа

За допълнителна информация : тел.056/893489 и 0878639046


Ресурси: