Съобщение


З А П О В Е Д  

№ РД-02-51/ 21.11.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет (протокол № 4/ 21.11.2023 г.)

 

ОБЯВЯВАМ:

 

През учебната 2023/2024 година за неучебни, но присъствени дни, следните дати:

 

  • 01.12.2023 година:
  1. организирано пътуване на ученици до ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна за участие в организирано събитие от учебното заведение - Ден на отворените врати;
  2.  посещение на ученици нв Регионален исторически музей Бургас за беседа на тема „История на Стария Бургас“

 

  • 05.12.2023 година:

     празнична програма в ПГМКР „Свети Никола“ по повод патронния празник на училището – 06.12.2023 година.

 

В срок до 22.11.2023 г. да бъде изготвен доклад до началника на РУО – Бургас за уведомяване за взетото решение от Росица Николова – ЗДУД.

 

Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да запознаят учениците и техните родители със съдържанието на настоящата заповед. Информация за неучебните дни през учебната 2023/2024 година да бъде публикувана и на сайта на училището за сведение на всички заинтересовани лица.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Росица Николова – ЗДУД.

 

ИНЖ. ХРИСТИНА ЖАБОВА

Директор на ПГМКР „Свети Никола“


Ресурси: