Важно съобщение !


Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и/или до издаване на нова заповед.

Издадена е заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, с която се нарежда в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците да се осъществява от разстояние в електронна среда.

Считано от 30.11.2020 г., всички ученици от ПГМКР "Свети Никола" - Бургас  ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдената от МОН платформа - Microsoft Teams.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание по предмети за всяка от паралелките.

Стриктно ще се отразяват присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете и ще се поставят неизвинени отсъствия! 

Ще се извършва и оценяване на учениците, съгласно Наредбата за оценяването!

Учениците, които имат нужда от консултации, ще получават съдействие от съответният учител според утвърдения график!

При необходимост, обръщайте се  към класните си  ръководители, който ще Ви окажат  съдействие.

Днес, 27.11.2020 г., се проведе заседание на Педагогическия съвет. Прието беше решение обучението на учениците в електронна среда от разстояние да бъде съгласно утвърдения учебния план за всеки клас по предметите и седмичното разписание.

 

Уважаеми родители, призоваваме Ви да упражнявате контрол върху учениците за изпълнение на задълженията им и безопасното им поведение.

Очаквам  заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме  противоепидемичнитe мерки!

Бъдете здрави!

 

инж.Христина Жабова

Директор ПГМКР


Ресурси: