Важно съобщение !


У С Л О В И Я

И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020 година

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

Във връзка с извънредното положение срокът и начинът на подаване на документите за стипендия се променят, както следва:

 1. Заявленията Приложение 4за всички + Приложение 3 за социална стипендия/ за отпускане на стипендия се попълват от учениците.
 2. Всички необходими документи за даден вид стипендия /според списъка по-долу/ се сканират и изпращат на електронната поща на училището: maritimecollege.burgas@gmail.com
 3. като в Тема на съобщението се пише:   „Заявления за стипендия, Име и фамилия на ученика, клас“
 4. Срок за електронно подаване на документите за стипендия: от 14.04.2020г. до 30.04.2020г./вкл./

Забележка: Тези, които не са получили заявления от класните ръководители, свалят необходимото/е заявление/я от линка по-долу, разпечатват и попълват.

В ПГМКР„Свети Никола“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2019-2020 година:

 1. Стипендия за отличен успех: на база класиране (приложение 1)

За стипендия за отличен успех нямат право да кандидатстват учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 1. Социална стипендия: на база класиране (приложение 3) 
 2. Стипендия за ученици с един родител или без родители (приложение 4) 
 3. Стипендии за ученици приети 8 клас по защитени от държавата специалности (приложение4) 

 

Необходими документи:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия.
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават учениците, които кандидатстват за социална стипендия, заедно с документи за доходи:  до 577,00 лева на член от семейството за периода:   01 август 2019г. – 31 януари 2020г. (включително)

 

Всички ученици, които кандидатстват за социална стипендия ще трябва да предоставят изискуемите документи в срок до 14 дни след възстановяването на присъствените занятия в ПГМКР”СВЕТИ НИКОЛА”.

 1.  3. Стипендия за ученици с един родител или без родители -  Смъртен акт на починалия родител или починалите родители ;  Копие от Удостоверението за раждане; Документ за лишаване на родителите от родителски права или поставянето им под пълно запрещение. (приложение 4) 

Забележка:

 1. Всеки ученик избира само един вид стипендия!
 2. Ученик с наказание наложено по предложение Педагогическия съвет през I срок на учебната 2019/2020 година НЯМА право на стипендия!
 3. Ученик допуснал повече от 6 броя отсъствия (по неуважителни причини) през I срок на учебната 2019/2020 година НЯМА право на стипендия. Изключения се допускат при лечение в /или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза!

 

Критерии за класиране:

Отличен успех – Приложение 1

Достъп до образование /социална стипендия/  - Приложение 2

Съобщението, критериите и сроковете за подаване на документи можете да видите и на таблото на вторият  етаж.

Всички стипендии ще бъдат изплатени най-късно до края на юни по банков път за учениците, навършили 14 години!
Учениците следва да декларират лична банкова сметка по която да получат банков превод!

Учениците, които нямат навършени 14 години и не могат да си направят сметка с дебитна карта, ще получат парите си в брой в СЧЕТОВОДСТВОТО по график, който ще обявим допълнително.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

 


Ресурси: