ПЛАН-ПРИЕМ 2022-2023


  График за дейностите по приемането на ученици за учебната 2022/2023 година след завършено основно образование:

* Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование от

05.07. – 07.07.2022 г. вкл.

* Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2022 г. вкл.

* Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 13.07. – 15.07.2022 г.

* Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране;

до 20.07.2022 г. вкл.

* Записване на приетите ученици на втори етап на класиране от 21.07.–22.07.2022г. вкл.

* Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 25.07.2022 г.

* Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07. – 27.07.2022 г. вкл.

* Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране -

29.07.2022 г.

* Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 01.08. – 02.08.2022 г.

* Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 03.08.2022 г.

* Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване;

определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.

* Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2022 г. вкл.

 

Във връзка със запитване от страна на карантинирани родители и ученици Ви информираме, че записването на приетите в VIII клас ще се осъществява от упълномощени от тях лица, които трябва да представят в гимназията документите по чл.72 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОСМИ КЛАС

 

  1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  2. Медицинско свидетелство – оригинал;
  3. Заявление за записване в осми клас /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  4. Декларация от родител за обработка на лични данни– /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  5. Информационна бланка / бланка на гимназията – получава се от комисията/.
  6. Заявление за избор на спортни дейности.


Ресурси: