ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Република България, Министерски съвет

Министерство на образованието и науката

Министерство на вътрешните работи

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Министерство на културата
Програма за закрила на деца с изявени дарби

Национален образователен портал

Национална агенция за професионално образование и обучение

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Синдикат на българските учители

Конфедерация на труда подкрепа

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)

Национален исторически музей

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на младежта и спорта

Портал на Съвета на Европа

Делегация на Европейската комисия