Проекти и национални програми


 

 

image.png

 

От м.май 2024 година ПГМКР „Свети Никола“ работи по проект № BG05SFPR001-3.001-0001 „ Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Проектът е на обща стойност 70 000 000 лв. и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2027 г. По проекта ще бъдат обхванати всички държавни, общински и частни училища в страната, които предоставят професионално образование и обучение и са подали заявления за участие.

Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Специфичните цели за ПГМКР „Свети Никола“ са:

  • Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса;
  • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-0001“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

От месец май 2021 г. ПГМКР „Свети Никола“ работи по проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“.

            По Дейност 1 са доставени 25 броя технически устройства (лаптопи)  за ученици, които се използват през цялата учебна година. По проекта е доставен и 1 брой универсален шкаф за зареждане на устройствата.

Проектът „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ ще продължи до край на 2023 година.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО УЧАСТВА УЧИЛИЩНИЯТ ЕКИП НА

ПГМКР „Свети Никола“ за учебната 2022/2023 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Екипът на ПГМКР „Свети Никола“ работи по Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

 

  • Цели на програмата: Подкрепа на работата на педагогическите специалисти чрез осигуряване на финансова обезпеченост за закупуване на необходимите материали, учебни средства и пособия;

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

  • Цели и обхват на програмата: Повишавене ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на предучилищното и училищно образование. Повишаване на привлекателността на учителстата професия.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Цели и обхват на програмата:

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към повишаване на техните интереси, способности и компетентности.
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалното взаимодействие на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и специално съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот;

 

 


Ресурси: