Проекти и национални програми


Проект BG05M2OP001-0001“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

От месец май 2021 г. ПГМКР „Свети Никола“ работи по проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“.

            По Дейност 1 са доставени 25 броя технически устройства (лаптопи)  за ученици, които се използват през цялата учебна година. По проекта е доставен и 1 брой универсален шкаф за зареждане на устройствата.

Проектът „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ ще продължи до край на 2023 година.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО УЧАСТВА УЧИЛИЩНИЯТ ЕКИП НА

ПГМКР „Свети Никола“ за учебната 2022/2023 г.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Екипът на ПГМКР „Свети Никола“ работи по Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

 

  • Цели на програмата: Подкрепа на работата на педагогическите специалисти чрез осигуряване на финансова обезпеченост за закупуване на необходимите материали, учебни средства и пособия;

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

  • Цели и обхват на програмата: Повишавене ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на предучилищното и училищно образование. Повишаване на привлекателността на учителстата професия.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Цели и обхват на програмата:

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към повишаване на техните интереси, способности и компетентности.
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалното взаимодействие на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и специално съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот;

 

 


Ресурси: