Проекти


Проект BG05M2OP001-0001“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

От месец май 2021 г. ПГМКР „Свети Никола“ работи по проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“.

            По Дейност 1 са доставени 25 броя технически устройства (лаптопи)  за ученици, които се използват през цялата учебна година. По проекта е доставен и 1 брой универсален шкаф за зареждане на устройствата.

Проектът „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ ще продължи до край на 2023 година.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


Ресурси: