Кариери

ОБЯВА

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Заместник-директор по учебната дейност на основание на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и  във връзка с чл. 70 от КТ.

Необходими документи:

1. Заявление до директора;
2. CV/Автобиография - европейски формат;
3. Документ за самоличност - за сверка;
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;
5. Копие от трудовата книжка; 
6. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции - копие;


Документи при постъпване на работа:


1. Свидетелство за съдимост (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 6 месеца);
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016г., доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците - Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберколоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).


Кандидатите да отговарят на необходимите критерии, заложени в Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т.3 към Наредба № 12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

• Документите се подават в сградата на ПГМКР "Св. Никола" - гр. Бургас, ул. Индустриална №1 от 31.07.2019г. до 23.08.2019г. от 08:00 до 16:00 часа 
С одобрените кандидати ще се проведе интервю на 27.08.2019г.

 

Дата на публикуване 30.08.2019 г.

 

ОБЯВА

Ръководството на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас обявява свободна позиция за длъжността Учител по математика на основание на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ .

Необходими документи:

1. Заявление до директора;
2. CV/Автобиография - европейски формат;
3. Документ за самоличност - за сверка;
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;
5. Копие от трудовата книжка; 
6. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции - копие;


Документи при постъпване на работа:


1. Свидетелство за съдимост (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 6 месеца);
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016г., доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците - Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберколоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).


Кандидатите да отговарят на необходимите критерии, заложени в Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т.1 към Наредба № 12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

• Документите се подават в сградата на ПГМКР "Св. Никола" - гр. Бургас, ул. Индустриална №1 от 01.08.2019г. до 23.08.2019г. от 08:00 до 16:00 часа 
С одобрените кандидати ще се проведе интервю на 26.08.2019г.от 14:00 часа.

 

 

Документи
Обява за външен лектор КММ – 348 часа с квалификационна степен инженер КММ и висше образование – морско

Обява за външен лектор Корабоводене – 450 часа с квалификационна степен Корабоводител и висше образование – морско

Обява за Учител по английски език на основание на чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Обява за Учител по английски език на основание на чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ.

ОБЯВА ЗА УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА, С ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЯВА ЗА ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА, С ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЯВА ЗА УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ООС И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ С ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ НАУКИ, С ПРИСЪДЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ХИМИК И/ИЛИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ

Обява за външен лектор по музика

Обява за длъжността външен лектор по Руски език – 216 часа

Обява за длъжността хигиенист на основание на чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Обява за свободна позиция за длъжността ЗАС – 0,5 щатна бройка на основание на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ.