ПГМКР „СВЕТИ НИКОЛА“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През м.май 2021 г. ПГМКР „Свети Никола“ гр.Бургас кандидатства по Дейност 1: Закупуване на технически средства за ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Гимназията се класира за доставка на лаптопи за ученици. В резултат на това на 18.06.2021 година получихме 25 броя лаптопи модел Dell Latitude 3190 Education 2-in-1., които се обозначиха със стикери по проекта и заприходени в баланса на гимназията.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

 

 


Ресурси: