Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас


На семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и на настойника/попечителя, който отглежда детето.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, подлежи на възстановяване при следните обстоятелства:

 • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

 

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

 

 Правно основание

 • Закон за семейни помощи за деца - чл. 10а

 

Начин на заявяване:

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните

канали:

  1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  3. по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване.

 

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 3. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;
 4. Лична карта (за справка).


Ресурси: